OGSM-model

Strategie en jaarplan op één pagina

Vertaal ambitie en strategie naar concrete doelstellingen en acties

Inspirerend, concreet en meetbaar

OGSM: Objective, Goals, Strategies, Measures

Succesvolle organisaties hebben niet alleen goede ideeën, maar zijn ook in staat deze uit te voeren. In elke organisatie zijn plannen, maar wordt er ook concreet gepland? Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is.

OGSM is een methode om strategie of jaarplannen te beschrijven op één pagina. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

OGSM-tool

De OGSM-tool geeft organisaties en teams inzicht in de voortgang en resultaten van OGSM’s.

OGSM-model

Objective

Ambitie

De ambitie is de grote droom van de organisatie. Wat wil je met elkaar bereiken? Een goede ambitie geeft richting en energie.

Goals

Doelstellingen

De doelstellingen maken de ambitie concreet en meetbaar. Zo heb je allemaal hetzelfde beeld voor ogen en kun je daadwerkelijk meten of de ambitie is gerealiseerd.

Strategies

Strategie

Welke keuzes maak je om de ambitie te realiseren? Waar zet je de mensen en middelen op in? Doel is tot een duidelijke routekaart te komen om je ambitie te halen.

Measures 1/2

Dashboard

Welke indicatoren gebruik je om de voortgang te monitoren? De indicatoren maken de strategische keuzes concreet en meetbaar. Gedurende de looptijd van het plan stuur je op deze indicatoren.

Measures 2/2

Acties

Welke acties (projecten) ga je binnen elke strategische keuze uitvoeren? Focus op de acties die noodzakelijk zijn, geen ‘nice-to-have’ acties dus.

De kracht van OGSM

OGSM geeft inspiratie en energie

Bovenaan de OGSM staat je ambitie: de grote droom die je met elkaar wilt bereiken. Deze ambitie moet inspireren en energie geven om aan de slag te gaan. Hij geeft (mede) zin aan de dagelijkse drukte: dat is waar we het voor doen!

 OGSM is concreet en meetbaar

De ambitie inspireert, maar het blijft een slagzin, met als gevaar dat de ambitie te vaag blijft. De doelstellingen zorgen er echter voor dat de ambitie concreet en meetbaar wordt.

 • Concreet: de doelstellingen beschrijven wat de ambitie precies is. Wat betekenen ‘de meest innovatieve’ en ‘de meest klantvriendelijke’ precies. De doelstellingen geven het antwoord op deze vragen.
 • Meetbaar: de doelstellingen geven ook aan hoe je gaat meten of de ambitie is gerealiseerd.

OGSM zorgt voor scherpe keuzes

Een strategische plan is pas een goed plan als je keuzes maakt: waar ga je je middelen op inzetten? En dus ook: wat doe je niet (meer)? Natuurlijk kun je in je OGSM ook dertig strategische keuzes zetten, maar de richtlijn is maximaal vijf tot zeven. Alleen dan kun je onthouden waar je je op gaat focussen.

Ook in het dagelijks werk helpt OGSM om keuzes te maken. Nieuwe idee toets je op de OGSM: draagt het nieuwe idee bij aan het realiseren van onze ambitie?

OGSM is actiegericht

De strategische keuzes vertaal je naar concrete acties: wat ga je concreet doen om de ambitie te realiseren? Elke actie heeft een deadline en een verantwoordelijke. Zo blijft het plan geen papieren werkelijkheid, maar ga je samen aan de slag.

OGSM zorgt voor logische samenhang

Alle onderdelen in de OGSM hangen met elkaar samen. Alle strategische keuzes en acties dragen bij aan het realiseren van de ambitie. Zo versterken ze elkaar. Voor iedereen is ook duidelijk waarom bepaalde acties belangrijk zijn en hoe ze bijdragen aan de ambitie.

Let op: een simpel model, maar niet eenvoudig

OGSM is een krachtig model, maar geen wondermiddel. Het is geen kwestie van invullen en gaan! Je kunt pas goede keuzes maken na een grondige analyse van je kracht en kwetsbaarheid en de kansen en bedreigingen in de omgeving. OGSM is een hulpmiddel om je plan samen te vatten in een krachtig overzicht. Het model biedt structuur, maar niet de inhoud!

Wanneer gebruik je het OGSM-model?

Organisatiestrategie concretiseren met OGSM

OGSM leent zich heel goed om de strategie van de organisatie te beschrijven op één pagina. In één oogopslag zien medewerkers en stakeholders wat de ambitie van de organisatie is, welke keuzes gemaakt zijn en wat er moet gebeuren in de komende periode.

Jaarplan in OGSM

Jaarplannen beschrijven wat een business unit of afdeling  gedurende een jaar gaat doen. Het jaarplan in het OGSM-model toont aan hoe de unit of afdeling bijdraagt aan de organisatiestrategie en wat de doelstellingen en acties voor het komend jaar zijn. Het jaarplan helpt teams om maandelijks stil te staan bij de voortgang en elk kwartaal de resultaten te evalueren. Dan worden ook de prioriteiten voor het komend kwartaal bepaald.

OGSM checklist

Gebruik deze checklist om je OGSM aan te scherpen. Bedenk daarbij: OGSM is een levend document, dus er is ruimte om je plannen steeds weer aan te scherpen. Blijf niet hangen in het eindeloos verbeteren van je plan voordat je aan de slag gaat. Goed is goed genoeg.

Ambitie

 • De ambitie is ambitieus, maar haalbaar.
 • De ambitie geeft richting. Zij beschrijft niet alleen wat je wilt bereiken, maar ook hoe je dat doet.
 • De ambitie is inhoudelijk juist. Zij sluit aan bij de strategische uitdagingen van je organisatie (voortkomend uit de kracht en kwetsbaarheid van je organisatie en de kansen en bedreigingen in je omgeving).
 • De ambitie bevat alleen de essentie. Nice-to-haves horen niet thuis in de ambitie.

Doelstellingen

 • De doelstellingen maken alle onderdelen van de ambitie concreet. Ze geven geen ruimte voor meerdere interpretaties van de ambitie. Wel kun je randvoorwaardelijke doelstellingen opnemen.
 • De doelstellingen zijn meetbaar. Ze bevatten het doel, de streefwaarde en de eenheid.
 • De lijst bevat alleen essentiële doelstellingen. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.

Strategische keuzes

 • Elke strategische keuze draagt bij aan het realiseren van de ambitie (business strategy) of is een noodzakelijke randvoorwaarde (enabling strategy).
 • Elke strategische keuze geeft richting. Hij beschrijft niet alleen wat je wilt bereiken, maar ook hoe je dat doet: <DOEL> door <DOEN>.
 • Het zijn echte keuzes. Je moet dus kunnen benoemen wat je niet (meer) doet. Er zijn maximaal 5 business strategies en 2 enabling strategies.
 • Voor elke strategische keuze is iemand verantwoordelijk (elke keuze heeft een eigenaar).

Dashboard (indicatoren)

 • De indicatoren maken de strategische keuze concreet. Ze geven geen ruimte voor meerdere interpretaties van de strategische keuze.
 • De indicatoren zijn kwantitatief. Ze bevatten het doel, de streefwaarde en de eenheid.
 • De indicatoren zijn periodiek (minimaal jaarlijks) te meten, zodat je inzicht krijgt in de voortgang van de strategie. Liever een indicator niet perfect aansluit bij de strategie, maar wel meetbaar is dan een perfecte indicator die je (nog) niet kunt meten.
 • Het dashboard bevat alleen essentiële indicatoren. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.

Acties

 • Alle acties zijn gericht op het realiseren van de strategie.
 • Alles acties zijn helder geformuleerd, zodat ook later duidelijk is wat wordt bedoeld. Hebben een <DOEL> door <DOEN> formulering.
 • Het actieplan bevat alleen de essentiële acties. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.
 • Elke actie heeft een eigenaar.
 • Elke actie heeft een deadline.
 • De acties zijn als geheel haalbaar gezien werkdruk en planning.
 • Acties voor het komend jaar zijn af te ronden binnen een kwartaal. Is de looptijd langer? Hak ze dan op in kleinere acties.

Vraag een demo aan

en bekijk onze tools in het echt